آخرين مهلت ثبت نام نهايي

با سلام همكاران محترم كه متقاضي ثبت نام در دوره هاي ارتقا پايه نظام مهندسي مي باشند لازم است ضمن ثبت نام در سايت تامورخ ۹۷/۴/۹ مدارك خويش رابه همراه فيش واريزي به دانشگاه تحويل نمايند.

مهلت ارائه مدارك

با سلام همكاران محترم لازم است تا ۹۷/۳/۱۰ نسبت به ثبت نام نهايي و ارايه مدارك مورد نياز  به دانشگاه اقدام نمايند.